พญ.รวีวรรณ คำมั่น

สูติ-นรีแพทย์

– วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์