พญ.รวีวรรณ คำมั่น

สูติ-นรีแพทย์

– วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 

สอบถามตารางออกตรวจ โทร 055-40-9000 ต่อ 552101 หรือ 552102