พญ.ลักษณาพร ขัดสี

แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป

– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร