พญ.ศณิตา ศรุติสุต

กุมารแพทย์

– วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร