พญ.สมภวรรณ อินสัน

วิสัญญีแพทย์

– วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประจำอยู่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 

 

 

หมายเหตุ : วันและเวลาออกตรวจ ตามตารางออกตรวจในแต่ละเดือน