พญ.สุวิชชา ธำรงโชติ

วิสัญญีแพทย์

– วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา รพ.ศิริราชพยาบาล
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ประจำอยู่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 

 

 

หมายเหตุ : วันและเวลาที่ออกตรวจ ตามตารางออกตรวจของแต่ละเดือน