พญ.อรภิชา ไชยเกียรติกำจร

หมายเหตุ : วันและเวลาออกตรวจ ตามตารางออกตรวจในแต่ละเดือน