พญ.อัมภิวัลย์ บุญช่วย

สูติ-นรีแพทย์ และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

– วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์