กรมควบคุมโรค เตือน📍
ใส่ Face Shield อย่างเดียวไม่ช่วยป้องกันโรค

#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ