Header

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

 

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ตั้งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จำนวน 57 เตียง ทั้งนี้ โรงพยาบาลพิษณุเวช  อุตรดิตถ์ พร้อมเปิดให้บริการเพื่อรองรับผู้รับบริการ ทั้งชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง เช่น  สุโขทัย แพร่ น่าน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมระบบให้คำปรึกษา และรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง  ไปยังโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI  เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ  อีกทั้งระบบส่งกลับเพื่อพักฟื้นในโรงพยาบาลใกล้บ้านของกลุ่มโรงพยาบาลพิษณุเวช   เพื่อความสะดวกสบายของทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล ผนวกกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ชาวอุตรดิตถ์และจังหวัดรอบข้างได้มีสุขภาพกายและใจที่ดี เพราะเรา “ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”